Free songs

HoogbegaafdWelkom bij de CPOV Plusklas Veenendaal

(Hoog)begaafde kinderen vinden lang niet altijd goede aansluiting in hun eigen groep. Vaak worden ze niet begrepen door hun klasgenoten. Ze denken anders en sneller en hebben vaak andere interesses. Schoolwerk gaat hen vaak te makkelijk af, waardoor ze niet meer beseffen dat niet alles altijd in één keer goed zal (en hoeft te) gaan.

Niet elk (hoog)begaafd kind heeft hierdoor een plezierige en goed lopende schoolloopbaan. Het kan zijn dat het kind niet meer gemotiveerd is, faalangstig wordt en onder zijn niveau gaat presteren.

Om deze leerlingen goed te begeleiden is er de plusklas. In de bovenschoolse plusklas van het CPOV worden sinds schooljaar 2003-2004 (hoog)begaafde kinderen voor een periode van een half jaar een dagdeel in de week opgevangen. Daar kunnen ze temidden van peers hun talenten verder ontwikkelen. Juist dit contact met ontwikkelingsgelijken is belangrijk en zien we als het hoofddoel van de plusklas. Via kringgesprekken en allerhande werkvormen wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en het beter leren kennen van jezelf en je mogelijkheden. Tijdens het werken aan projecten, opdrachten en experimenten leren de kinderen van en met elkaar geheel nieuwe zaken, echt verrijking. Hierdoor proberen we het enthousiasme voor het leren te behouden of terug te vinden bij de kinderen. Daarbij willen we kinderen laten ervaren dat je ook ergens moeite voor moet doen, waarmee we werken aan hun werkhouding. Het gaat ons niet enkel om het cognitieve aspect, maar met name ook het sociale, vandaar dat we vasthouden aan drie kernbegrippen waar we aan werken tijdens de plusklasperiode: leren denken (het stimuleren van een onderzoekende, reflectieve houding), leren leren (studievaardigheden) en leren leven (positief zelfbeeld, spiegeling met anderen).

De Plusklas staat open voor kinderen van alle scholen in Veenendaal e.o. Aanmelding verloopt enkel via school. Benodigde gegevens van de betreffende leerling mogen worden gestuurd naar administratie@speelkwartierveenendaal.nl.

 

Door beleidsveranderingen binnen de stichting CPOV m.b.t. het lesaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen zal de bovenschoolse plusklas niet meer actief zijn vanaf schooljaar 2019-2020.