Free songs

Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure

De plusklas is bestemd voor leerlingen vanaf groep 3. Een dagdeel is – indien het aantal aanmeldingen dit toelaat – bestemd voor leerlingen van groep 3 tot en met 5 en een ander dagdeel kunnen leerlingen van groep 6 tot en met 8 naar de plusklas. De toelatingscommissie bestaande uit drie personen met verschillende functies binnen het CPOV beslissen, in samenspraak met de plusklasleerkrachten, over de toelating van de aangemelde leerlingen.Om in aanmerking te komen voor deelname aan de plusklas wordt verwacht dat aangetoond kan worden door de school dat de leerling (hoog)begaafd is. Daarvoor is het noodzakelijke dat onderstaande onderdelen ingevuld en opgestuurd worden:

– Het aanmeldingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend door de leerkracht en de ouders.

– De leerling ervaart één of meerdere sociaal-emotionele of psychische problemen als belemmering.

– De leerling heeft een aantoonbare voorsprong van minimaal één jaar. (daarvoor zijn de dle’s onmisbaar)

– Leerlingen screeningslijst, bijv. Si-Di, DHH of een ander algemeen geaccepteerd instrument, waarmee wordt aangetoond dat de leerling voldoende kenmerken heeft van hoogbegaafdheid.

– Sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht m.b.v. licor, viseon, interactiewijzer etc. Dit mag ook omschreven worden in de motivatiebrieven.

– Onderbouwde motivatiebrief / verslag van ouders èn leerkracht.

– Cito-uitdraai (alle leerjaren)

– Handelingsplannen / plan van aanpak (actueel)

– Indien aanwezig: het verslag van een intelligentieonderzoek door een psycholoog of orthopedagoog dat heeft aangetoond dat er sprake is van een IQ ≥ 130 (met   inachtneming van de betrouwbaarheidsgrenzen). Dit is geen verplichting.

– Naast hoogbegaafdheid is er sprake van leer-, sociaal-emotionele- en /of psycho-sociale problematiek in de ruimste zin.

– De leerling moet gemotiveerd zijn om actief mee te doen aan de activiteiten in de plusklas.

– Voor kinderen voor wie plaatsing van langer dan 1 periode gewenst is, wordt expliciet een motivatiebrief van ouders en leerkracht verwacht. De mening van de plusklasleerkrachten is daarbij doorslaggevend.

Leerling groep 8 en (hoog)begaafd

(deze doelgroep bij voorkeur aanmelden voor het 1e half jaar van een schooljaar), blijkend uit de volgende gegevens:

– Onderbouwde motivatiebrief / verslag van ouders èn leerkracht

– Bepalen van de DLE. We gaan uit van een didactische voorsprong van minimaal 1 jaar op meerdere ontwikkelingsgebieden.

– Overzicht CITO-lvs

– Indien aanwezig het resultaat van een intelligentieonderzoek waaruit hoogbegaafdheid blijkt. Voor deze categorie leerlingen is het criterium sociaal-emotionele problematiek niet van toepassing.

Plaatsing en evaluatie

Nadat de toelatingscommissie een positief oordeel heeft uitgesproken over de deelname van een leerling aan de plusklas worden ouders en school op de hoogte gebracht van deze beslissing. Binnen een kort tijdsbestek wordt het kind met zijn of haar ouders uitgenodigd voor de kennismakingsavond. De eerste 4 weken van de plusklasperiode worden door de plusklasleerkrachten gebruikt om in te schatten of de bovenschoolse plusklas voor dit kind op dit moment de juiste plek is. Mochten er – door bijkomende problematiek in de ontwikkeling van een kind, waardoor het kind niet in staat is te participeren in de aangeboden activiteiten of anderen daarin belemmert – redenen zijn om de plaatsing te heroverwegen, zal er door de plusklasleerkrachten contact opgenomen worden met school en ouders.

Data aanmelding

Een schooljaar bestaat uit twee plusklasperiodes. Voor de periode na de zomervakantie tot aan de kerstvakantie dienen de leerlingen te worden aangemeld voor 1 juni. Voor de periode die enige tijd na de kerstvakantie begint tot vlak voor de zomervakantie kunnen leerlingen worden aangemeld voor de kerstvakantie. Het aan te leveren dossier dient opgestuurd te worden naar de toelatingscommissie t.a.v. mw. M. Mol (administratie@speelkwartierveenendaal.nl).