Free songs

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Gegevens leerling

Naam

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
e-mail
Groepsverloop/versnelling

Gegevens school

Schoolnaam

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Naam Groepsleerkracht /

e-mail adres bij aanmelding

Naam Groepsleerkracht /

e-mail adres

(van periode waarin leerling naar Plusklas gaat)

Naam IB-er/ e-mail adres
Naam IB-er/e-mail adres (bij start Plusklas periode)

Overige informatie

Sociaal-emotioneel ja nee Cognitief ja nee
zelfbeeld/zelfvertrouwen onderpresteerder
contact met andere kinderen moeite met bepaalde vakken
Faalangst dyslexie
Specifieke ondersteuningsbehoeften: Specifieke ondersteuningsbehoeften:
 

 

Geef aan de achterzijde de inhoud aan van het meegestuurde dossier.

ja nee datum
Er is een intelligentie-onderzoek verricht.
Er is een uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek verricht.

 

Ingevuld door
Naam Datum Functie handtekening
 

 

 

De ouder(s) geven toestemming voor aanmelding bij de Bovenschoolse Plusklas Veenendaal e.o. en voor verzending van het digitale dossier aan de T.L.C. Plusklas.
naam Datum handtekening

Aanmeldingsformulier

Inhoud van het meegestuurde dossier

Soort document Datum Onderzoeker/onderzoekende instantie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier plusklas